Booking ID: [booking_id]

Your Appointment Booked successfully!

We have sent your booking information to your email address.

Service:
[bookingpress_appointment_service]

Date & Time:
[bookingpress_appointment_datetime]

Customer Name:
[bookingpress_appointment_customername]

Add to Calendar

[bookingpress_appointment_calendar_integration]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *